ภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของคณะราษฎรสายทหาร : กรณีศึกษาสี่ทหารเสือนายพันตรีหลวงพิบูลสงครามกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top