การศึกษาติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นเร่งด่วน เรื่อง สังคมสูงวัย / เลิศพร อุดมพงษ์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top