การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกสารการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 : การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม / ถวิลวดี บุรีกุล และวิศิษฏ ชัชวาลทิพากร บรรณาธิการ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top