การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกสารการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 : กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศสำหรับประเทศไทย / ถวิลวดี บุรีกุล และวิศิษฏ ชัชวาลทิพากร บรรณาธิการ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top