การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกสารการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 : การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน / ถวิลวดี บุรีกุล และวิศิษฏ ชัชวาลทิพากร บรรณาธิการ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top