ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยรายงานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมาติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) / ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top