ตารางแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) พร้อมเหตุผลในการแก้ไข / คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top