การนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel Vote Tabulation : PVT) : การปฏิบัติใช้ในบริบทของประเทศไทย / สติธร ธนานิธิโชติ, ปุรวิชญ์ วัฒนสุข, ขวัญข้าว คงเดชา, ศิปภน อรรคศรี และธีทัต จันทราพิชิต – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top