การออกแบบมาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มสำหรับประเทศไทย / คณะผู้วิจัย ทวิดา กมลเวชช, วรรณภา ติระสังขะ, ศิกานต์ อิสสระชัยยศ และปาริฉัตต์ ครองขันธ์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top