จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เล่ม 1 / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหทายเหตุ โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top