การวิจัยและการพัฒนาดัชนีชี้วัด เพื่อสร้างสิทธิและคุณภาพการมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี โดยชุมชนรอบนิคมอุตสหกรรมมาบตาพุด / พาลาภ สิงหเสนี, ถวิลวดี บุรีกุล… [และคนอื่น ๆ] – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top