การศึกษาและสำรวจทัศนคติทางการคลังและงบประมาณของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 / วีระศักดิ์ เครือเทพ, จรัส สุวรรณมาลา และถวิลวดี บุรีกุล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top