ผดุงโลกนี้ไว้ : ข้อเรียกร้องเพื่อจริยธรรมโลกแนวใหม่จากอินเดียโบราณ = To Uphold the World : A Call for a New Global Ethic from Ancient India / บรูซ ริช เขียน ; ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช และวรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ แปล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top