การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ : สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลาง การแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดิน และแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ / วสันต์ เหลืองประภัสร์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top