พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2515-2559 เล่ม 1 / สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top