บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาในระบบสภาคู่กับประสิทธิภาพในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยไทย / ภูมิ มูลศิลป์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top