ชุดความรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ 3 จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว / สมศรี ศิริขวัญชัย, พรธิดา วิเศษศิลปานนท์, พุฒิเมธ ธนะวัตรเมฆินทร์, รัตนติกา เพชรทองมา และวีรวรรณ ฉันทะกุล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top