ชุดความรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ 2 จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุรินทร์ / สมศรี ศิริขวัญชัย, พรธิดา วิเศษศิลปานนท์, พุฒิเมธ ธนะวัตรเมฆินทร์, รัตนติกา เพชรทองมา และวีรวรรณ ฉันทะกุล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top