ชุดความรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ 1 จังหวัดน่าน และจังหวัดเพชรบูรณ์ / สมศรี ศิริขวัญชัย, พรธิดา วิเศษศิลปานนท์, พุฒิเมธ ธนะวัตรเมฆินทร์, รัตนติกา เพชรทองมา และวีรวรรณ ฉันทะกุล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top