ชุดความรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ : พื้้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการข้อมูลมาตรฐานคุณภาพชีวิตเพื่อการวางแผนส่งเสริมคุณภาพคนพิการ / สมศรี ศิริขวัญชัย, พรธิดา วิเศษศิลปานนท์, พุฒิเมธ ธนะวัตรเมฆินทร์, รัตนติกา เพชรทองมา และวีรวรรณ ฉันทะกุล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top