เมื่อเสียงข้างน้อยหักล้างเสียงข้างมาก : การเมืองของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทย พ.ศ. 2556 / ปุรวิชญ์ วัฒนสุข – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top