การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ : กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น / เลิศพร อุดมพงษ์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top