เลือกเพราะอะไร? การศึกษาการเลือกตั้งจากมุมมองความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different Perspective) / ถวิลวดี บุรีกุล และอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ บรรณาธิการ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top