การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน / ถวิลวดี บุรีกุล, นิตยา โพธิ์นอก และเลิศพร อุดมพงษ์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top