ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย : บทความวิเคราะห์และตีความว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิม มาสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ (On Bourgeoisie) / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top