รายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2562 : บทสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Decentralization Report 2019 / ผู้เขียน อรทัย ก๊กผล, เกวลี เพชรศรีชาติ, มนฤดี ทองกำพร้า, วิลาวัณย์ หงษ์นคร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top