การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาไทย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) / ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top