การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top