ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 / ไชยันต์ ไชยพร, สติธร ธนานิธิโชติ และบุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top