พูดด้วยภาพ 2 : เทคนิคทำสไลด์เป็นภาพง่ายๆใน 2 ขั้นตอน by BetterPitch / สุธาพร ล้ำเลิศกุล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top