รายงานสรุปข้อเสนอแนะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ “ไม่ผ่าน” การประเมินขั้นต้นและการประเมินผลปฏิบัติราชการ : โครงการรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ พ.ศ. 2561 / อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top