การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top