การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาความมั่นคงชุมชนตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : รายงานวิจัยชุมชน / เอมอร แสนภูวา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top