พระราชประวัติและประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.7 : ฉบับทูลเกล้าฯ ตามโครงการพระราชดำริ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top