จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2468 (ออกเป็นราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ แล้วแก้ไขตามพระดำริห์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ในราชกิจจานุเบกษาฉะบับเพิ่มเติม) กับจดหมายเหตุภาษาอังกฤษซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์แจกในงานนั้น / พระยาประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม รามนันทน์), เรียบเรียง – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top