การมีส่วนร่วม รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมและปัจจัยเกื้อหนุนในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงอวนรุนและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งโดยองค์กรชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี / ศรีสมภพ จิตร์ภิรามย์ศรี…[และคนอืนๆ] – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top