พัฒนาการสถาปัตยกรรมในสยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) / พีรศรี โพวาทอง – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top