แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รายงานวิจัยชุมชน / สวรรยา ธรรมอภิพล และคณะ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top