การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560 : กรณีศึกษา โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรางเบา (LRT) เทศบาลนครขอนแก่น / อลงกรณ์ อรรคแสง – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top