เมื่อสิ่งที่จูงใจคนได้…ไม่ใช่อย่างที่คุณคิด = Drive / Daniel H.Pink, เขียน ; พรเลิศ อิฐฐ์ และ วิโรจน์ ภัทรทีปกร แปล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top