รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย / คณะผู้จัดทำ ปัทมา สูบกำปัง, นิตยา โพธิ์นอก, ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top