ดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและผลการวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย / หัวหน้าโครงการวิจัย ชลัท ประเทืองรัตนา ; นักวิจัย เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top