หลักการปกครองด้วยกฎหมาย : ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการปกครองด้วยกฎหมายตามแนวพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / ปัทมา สูบกำปัง – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top