การศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน : กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด / เลิศพร อุดมพงษ์ และนิตยา โพธิ์นอก – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top