การศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและจัดทำยุทธศาสตร์ความซื่อตรงสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ถวิลวดี บุรีกุล [และคณะ…] – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top