ตัวแบบทำนายผลการเลือกตั้งของไทย : การวิเคราะห์ระดับเขตเลือกตั้งและระดับบุคคล = Models Predicting Thailand’s Election Results : Electorate and Individual Level Analysis / โดย อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, รัชนีพร จันทร์สา, วศิน แก้วชาญค้า, ดนุพล ทองคำ, สุพัฒน์ วงศ์สุขุมอมร และวีระวัฒน์ พิศฐาน – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top