ตัวแบบ/กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ : จากรัฐประศาสนศาสตร์แบบดั้งเดิมสู่การบริหารปกครองสำหรับการทำวิจัยและการอธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหารในภาครัฐ / จุมพล หนิมพานิช – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top