ความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม และพฤติกรรมการเลือกตั้งในประเทศไทย : ตัวแบบวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ / สุทธาสินี ลำภาษี และ อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top