การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) : แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอรูปแบบสำหรับการับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ / สติธร ธนานิธิโชติ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top