การประเมินการให้รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รูปแบบการให้รางวัล และข้อเสนอการปรับใช้ในประเทศไทย / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และ ศิกานต์ อิสสระชัยยศ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top